Agentschap Telecom, beheerder van het loket Meldplicht Telecomwet

Vragen en antwoorden zorg- en meldplicht Continuïteit

Hier vindt u de antwoorden op vragen die ons gesteld zijn over de zorg- en meldplicht continuïteit. Hebt u een vraag die hier niet beantwoord wordt, dan kunt u die per e-mail aan ons stellen.

Bij het afdrukken van de vragen worden de antwoorden automatisch meegenomen, u hoeft de vragen daarvoor niet open te klikken.

Waarom is er een loket meldplicht?

Op grond van Europese regelgeving. Het meldloket is primair bedoeld om informatie te verzamelen, kennis en expertise op te bouwen en deze in geaggregeerde vorm te delen met melders van incidenten en beleidsmakers.

[Europese regelgeving: De meldplicht is vastgelegd in hoofdstuk 11a van de TW en vloeit voort uit art. 13bis en 13ter Kaderrichtlijn (Bijlage A1) en art. 23 (eerste volzin) Universeledienstrichtijn (Bijlage A4). Deze artikelen strekken tot implementatie van de artikelen 13bis en 13ter van de Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn) (PbEG L 108) alsmede van artikel 23, eerste volzin, van de Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn) (PbEG L 108), het new regulatory framework (NRF). Doel van deze bepalingen is de continuïteit van de openbare elektronische communicatienetwerken of -diensten te waarborgen, teneinde de effecten van inbreuken op gebruikers en onderling verbonden netwerken zo gering mogelijk te houden.

Wie moeten incidenten melden?

De meldplicht geldt voor aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en openbare elektronische communicatiediensten.

[De betreffende wettelijke bepalingen zijn vastgelegd in hoofdstuk 11a van de telecommunicatiewet.]

Wanneer moeten incidenten gemeld worden?

Als er sprake is van een incident waarbij de continuïteit van openbare elektronische communicatienetwerken en/of openbare elektronische communicatiediensten in belangrijke mate wordt onderbroken.

[wettelijke bepaling: Zij stellen Onze Minister onverwijld in kennis van: a. een inbreuk op de veiligheid, b. een verlies van integriteit, waardoor de continuïteit van openbare elektronische communicatienetwerken en openbare elektronische communicatiediensten in belangrijke mate werd onderbroken]

Wat is de geldende regelgeving?

Alle regelgeving is te vinden op: www.wetten.nl.

In de Telecommunicatiewet Hoofdstuk 11a – zijn de wettelijke bepalingen omtrent de Continuïteit vastgelegd. Nadere regelgeving i.v.m. Continuïteit: Besluit Continuïteit Openbare elektronische communicatienetwerken & -diensten

Welke informatie moet er worden verstrekt bij een incident?

In Europees-verband is een richtsnoer opgesteld waarin is vastgelegd welke informatie de aanbieder moet verstrekken bij incidenten. De Nederlandse wet- en regelgeving is conform de Europese-afspraken ingericht.

Het besluit Continuïteit beschrijft welke informatie de meldingen in ieder geval moeten bevatten. Het gaat om de volgende informatie: a. het tijdstip van aanvang van de inbreuk of het verlies; b. de aard en de omvang van de inbreuk of het verlies; c. op welk netwerk of bij welke dienst de inbreuk of het verlies heeft plaatsgevonden; d. een prognose van de hersteltijd.

Wanneer wordt het Crisisteam geïnformeerd? (Vraag op het meldformulier)

Het meldformulier heeft de functionaliteit om incidenten per direct door te sturen naar het DCC (Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het is aan de melder van het incident om aan te geven of het incident moet worden doorgestuurd. Aanbieders kunnen ook rechtstreeks (telefonisch) contact opnemen met het DCC i.p.v. de melding te laten doorsturen door het meldloket.

Wanneer is het een crisiswaardig incident?

Het meldloket beoordeelt niet of een incident wel of niet doorgestuurd moet worden naar het crisisteam. EZK heeft afspraken gemaakt met aanbieders (die deelnemen aan het NCO-T) om invulling te geven aan de beoordeling wanneer een incident gemeld moet worden bij het crisisteam.

Wat is het NCO-T?

Het NCO-T is het Nationaal Continuïteitsoverleg Telecom. Het NCO-T bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vertegenwoordigers van aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken, openbare telecommunicatiediensten en huurlijnen. Het NCO-T heeft tot taak maatregelen te treffen ter voorbereiding van het verzorgen van elektronisch transport van gegevens in buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 14.2 van de Telecommunicatiewet. Dit overlegorgaan heeft een formele status en is in 2007 is ingesteld bij instellingsbesluit. De leden worden via een vastgestelde procedure aangewezen om deel te nemen aan het NCO-T. Zie het instellingsbesluit NCO-T. Deze is te vinden op www.wetten.nl.

Is 1-1-2 niet bereikbaar als ja wordt geantwoord op de vraag: was de verstoring van invloed op 1-1-2?

Nee. Deze conclusie kan niet getrokken worden.

Met het antwoord ja geeft de melder aan dat de storing invloed heeft op de bereikbaarheid van 1-1-2 via het eigen netwerk of aangeboden dienst. Doordat 1-1-2 zowel bereikbaar is via vaste als mobiele verbindingen, aanbieders maatregelen hebben genomen (o.a. roaming) kan niet geconcludeerd worden dat 1-1-2 niet bereikbaar is. Voorbeeld: Aanbieder A meldt dat een storing invloed heeft op de bereikbaarheid van 1-1-2 via mobiel. Een klant van Aanbieder A belt tijdens de storing 1-1-2. Door de storing wordt de 1-1-2-oproep afgehandeld door (automatisch doorgezet naar) het netwerk van aanbieder B.